การประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.
กองคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 0900 พล.ต.วิสันติ สระศรีดา เสธ.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ รร.สบ.สบ.ทบ. โดยมี พ.อ.สยาม สมรรคจันทร รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. และ พ.อ.เฉลิมศักย์ ดาสะอาด ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ. พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ 

เยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กองส่งเสริมบำรุงความรู้

วันที่ 15 ก.พ.62  สกศ.ยศ.ทบ. ได้นำกำลังพล.เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวฯ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงปี 2560 – 2561 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ โดยจัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม - 10 มีนาคม 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษา
กองคุณภาพการศึกษา

เมื่อ 12 ก.พ. 62 เวลา 1030  พล.ท. ณฐพนธ์  ศรีสวัสดิ์  จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษา และกรุณาบรรยายพิเศษ เรื่อง พัฒนา ปรับการเตรียมกำลังกองทัพบก ให้ก้าวหน้า ทันสมัย มีสมรรถนะสูง เป็นกองทัพมืออาชีพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาใน ทบ. ที่มีอัตราตำแหน่งประเภทวิทยฐานะ ฝ่าย กพ. ทภ.1-4 และผู้แทน  กรม ฝสธ. ที่เกี่ยวข้อง รวม 75 นายหลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร., ม., ป., ช. และ ส.
กองการศึกษาในประเทศ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.62 พล.ต.ชูชาติ คำนุช ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก และ คณะ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดหลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ระหว่างเหล่า ร.,ม.,ป.,ช. และ ส. ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ พล.ต.ประสาร รวยดี เป็นประธานในพิธี 
         - 6 ม.ค.62 เวลา 15.30น. ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ชั้นนายพันระหว่างเหล่า ร., ม., ป., ช. และ ส. ที่สนามฟุตบอล ศูนย์การทหารราบ โดยมี พ.อ. อัศวิน คมขำ รอง ผอ.กศน.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ
           - 10 ม.ค.62 เวลา 0900 นทน. หลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร.,ม.,ป.,ช.,และ ส. ประจำปี2562  ทำการตรวจภูมิประเทศ สำหรับการฝึกปัญหาที่บังคับการ ในพื้นที่ อ.กุยบุรี และ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ  
         และในวันที่  17 ม.ค. 62 พลตรีชูชาติ คำนุช ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรชั้นนายพันฯ และให้โอวาท และรับฟังผู้แทน นายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร.,ม.,ป.,ช. และ ส. แถลงผลการฝึกฯ ณ. หอประชุมศูนย์การทหารราบ 

การปรับปรุง ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย นักเรียนนายสิบทหารบก
กองการศึกษาในประเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ กรมยุทธศึกษาทหารบก โดยสำนักการศึกษา ได้จัดการประชุม ปรับปรุงระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยนักเรียนนายสิบทหารบก พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ โดยมี พลตรี สุเทพ  นพวิง รอง จก.ยศ.ทบ.(๒) กรุณาเป็นประธานการประชุม 


หลักสูตรชั้นนายพันทั่วไป
กองการศึกษาในประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่  7 ธ.ค.61 เวลา 0930 - 1100 พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ.ได้กรุณาเป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาแถลงหลักสูตรชั้นนายพันทั่วไป เพื่อให้หลักสูตรซึ่งได้รับอนุมัติแนวทางการจัดทำหลักสูตร จาก ทบ.มีความสมบูรณ์ รวมถึงรับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์มาดำเนินการในหลักสูตรต่อไป

การทดสอบร่างกายกำลังพล
สำนักการศึกษาฯ

ในวันที่ 27 พ.ย.61  เวลา.0700 น. ณ สยามกีฬากรมยุทธ์ ภายในกรมยุทธศึกษาทหารบก สำนักการศึกษา นำโดย พ.อ.อร่าม เพชรพูลมา รอง ผอ.สำนักฯ ได้นำกำลังพลมาทำการทดสอบร่างกายประจำเดือน ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเป็นแนวทางในการรักษาสุขภาพต่อไป   

การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
กองการศึกษาในประเทศ 

เมื่อ ๑๔๐๙๐๐ พ.ย. ๖๑ กศน.สกศ.ยศ.ทบ. ได้จัดประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร ของ รร.สบ.สบ.ทบ. ณ ห้องประชุม ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. โดยมี พล.ต.ชูชาติ คำนุช ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นประธาน ฯ และมีผู้แทนจาก รร.สบ.สบ.ทบ. พร้อมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ฯ เข้าร่วมประชุม


ชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร. และ ม.
กองการศึกษาในประเทศ

วันที่  5 ต.ค.61 เวลา 1100 ผบ.ศร. เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทบ. ในการเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ของหลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร.,ม. ณ หอประชุม ศร. โดยมี นทน.รวม 170 นาย
- 8 ต.ค. 61 เวลา 0930 คณะ อจ. จาก รร.ร.ศร., รร.ม.ศม., รร.ป.ศป., รร.ช.กช. และ รร.ส.สส, ร่วมกับ รร.ขส.ขส.ทบ., รร.พธ.พธ.ทบ.,  รร.สพ.สพ.ทบ., รร.สร.พบ. และ รร.วศ.ทบ. ดำเนินการจัดทำปัญหาบ่งการฝึกฯ หลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร., ม., ป., ช. และ ส. ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้อง เรียน กศ.รร.ร.ศร.จากนั้น นทน. ชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร. และ ม. รวมแถวเคารพธงชาติ และรับฟังคำชี้แจงจากฝ่ายปกครอง และเข้ารับการศึกษา ณ ห้องเรียนปฐมเสริมสิน 1
- ๑๐ ต.ค.๖๑ เวลา 0830 คณะ อจ. จาก รร.ร.ศร., รร.ม.ศม., รร.ป.ศป., รร.ช.กช. และ รร.ส.สส, ร่วมกับ รร.ขส.ขส.ทบ., รร.พธ.พธ.ทบ.,  รร.สพ.สพ.ทบ., รร.สร.พบ. และ รร.วศ.ทบ. ทำการตรวจภูมิประเทศ ในการจัดทำปัญหาบ่งการฝึกฯหลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร., ม., ป., ช. และ ส. ประจำปีงบประมาณ 2562 พื้นที่ อ.ปราณบุรี  และ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันสถาปนา กรมยุทธศึกษาทหารบก ครบ 123 ปี
สำนักการศึกษาฯ

วันที่ 8 ส.ค.61 พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. และคณะบังคับบัญชาระดับสูงของ ทบ. ได้กรุณาร่วมพิธีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารบก ครบ 123 ปี ซึ่งสำนักการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบในเรื่องการปลูกต้นไม้ในอุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางพุทธธรรม เรียนรู้ และปฏิบัติตามแนววิถีพุทธ โดยจำลองมหาสถานทั้ง ๗ และปลูกป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีสมเด็จพระวันรัต ทรงเป็นประธานในพิธี พร้อมปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ณ มหาสถานที่ 1 บริเวณยุทยานธรรมสิกขาฯ 

การอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
กองคุณภาพการศึกษา

เมื่อ 7 ส.ค.61 เวลา 1330 พล.ต.พรเทพ   วัชรวิสุทธิ์ รอง ยศ.ทบ.(2) กรุณาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ชุดอบรมเคลื่อนที่ ทภ.2 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ทภ.2 จว.นครราชสีมา โดยมี พล.ต.สายัน  ทัศศรี ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค 2 ให้การต้อนรับ ครับ


จก.ยศ.ทบ. มอบนโยบายและแนวทางการบริหารองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพฯ

กองส่งเสริมบำรุงความรู้

พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาให้สัมภาษณ์กับ กองส่งเสริมบำรุงความรู้ โดยกองบรรณาธิการนิตยสารยุทธโกษ เรื่อง นโยบายและแนวทางการบริหารองค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพตามนโยบายของ ทบ. เนื่องในโอกาสครบ 123 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก ข่าว /ประกาศ /ประชาสัมพันธ์ สำนักการศึกษาฯ 

ยศ.ทบ. อนุมัติแนวทางการดำเนินงานให้ข้าราชการที่มีความประสงค์ขอลาไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ นอก กห. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ >> รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการตรวจแนะนำการศึกษา รร.เหล่า/สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ >> รายละเอียดเพิ่มเติม

ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครข้าราชการที่ขออนุญาตลาไปศึกษาต่างประเทศ ด้วยทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  >> รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวย้อนหลัง

>> เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๒๕๖๑ กองการศึกษาในประเทศฯ ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการยกระดับและพัฒนาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ. ผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นผู้แทน รร.เหล่า/สายวิทยาการ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการรบแบบจู่โจม โดยได้รับความกรุณาจาก พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประชุม

>> ยศ.ทบ. โดย กองการศึกษาในประเทศ ร่วมกับ ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมหารือ การให้ความรู้ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของ ทบ. ในวันที่ 20 ธ.ค.60 เวลา 1330 ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ โดยมี พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประชุม

>> กองการศึกษาในประเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก นายทหารบกสัญญาบัตรเข้ารับการศึกษาใน รร.สธ.ทบ. หลักสูตร นบส.ชุดที่ 38 (ครั้งที่ 2/2560) ในวันพุธที่ 13 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมสารสาสน์พลขันธ์ ยศ.ทบ. โดยมี จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธาน 

Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.