การประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้าราชการ ทบ.

เมื่อ 25 พ.ย.62 เวลา 1330 สกศ.ยศ.ทบ. จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้าราชการ ทบ. ขอลาไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศของรัฐ นอก กห. โดยใช้เวลาราชการ ด้วยทุนส่วนตัว ปี2563 โดยมี พล.ต. วสันต์  ทัพวงศ์ รอง จก.ยศ.ทบ.(1) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

หลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร., ม., ป., ช. และ ส. 

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๒ พล.ต. อภัย อรัญทิมา ผบ.ศร. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร., ม., ป., ช. และ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ หอประชุม ศร. โดยมีผู้แทน ยศ.ทบ, รร.ม.ศม. และ รร.ป.ศป. เข้าร่วมพิธี ฯ

ปฐมนิเทศ ข้าราชการที่ขอลาศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อ ๓๐ ส.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ กศน.สกศ.ยศ.ทบ. ได้จัดปฐมนิเทศ ข้าราชการที่ขอลาศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมบำรุงความรู้ โดยมี พ.อ. ดิษฐรัตน์  อมรวิทวัส ผอ.กศน.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นประธาน


หลักสูตรชั้นนายร้อยร่วมระหว่างเหล่า ร., ม., ป., ช. และ ส. 
กองการศึกษาในประเทศ 

เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๑๐๐  ยศ.ทบ. โดย สกศ.ยศ.ทบ. ได้จัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายร้อยร่วมระหว่างเหล่า ร., ม., ป., ช. และ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี พล.ต.สุเทพ นพวิง รอง จก.ยศ.ทบ. (๒) เป็นประธานในพิธี ฯ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ศป. โดยมีผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี มีผู้เข้ารับการศึกษา ๔๒๖ นาย (ร.๑๒๒ นาย, ม.๗๐ นาย,ป.๑๑๕ นาย, ช.๖๓ นาย และ ส. ๕๖ นาย)


การประชุมแถลงแผน การจัดการศึกษา
กองการศึกษาในประเทศ

เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ สำนักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้จัดการประชุมแถลงแผน การจัดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายร้อยร่วมระหว่าง เหล่าร., ม., ป., ช. และ ส. ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พล.ท.ณฐพนธ์  ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน ฯ  ณ ห้องประชุมสารสาสน์พลขันธ์ ยศ.ทบ. โดยมีผู้แทน รร.เหล่า เข้าร่วมประชุม

การประเมินคุณภาพการศึกษา
กองคุณภาพการศึกษา

เมื่อ 26 ก.ค. 62 เวลา 0900พล.ต.สุเทพ นพวิง รอง จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา และการตรวจแนะนำการศึกษา รร.สธ.ทบ.โดยมี  พ.อ.ดิเรก ดีประเสริฐ  รอง ผบ.รร.สธ.ทบ. พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ


การตรวจประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษา
กองส่งเสริมบำรุงความรู้

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 62 เวลา 0900 - 1600 รอง ผอ.กสค.สกศ.ยศ.ทบ./หน.คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาของ ทบ.พร้อมคณะกรรมการฯ ทำการตรวจประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษา มทบ.13 และศูนย์การศึกษา นสศ. จว.ล.บ.โดยมี รอง ผบ.มทบ.13 และ รอง ผบ.ศสพ.ให้การต้อนรับ


การอบรม ครูทหารบก ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
กองคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 62 เวลา 1330  พล.ท. ณฐพนธ์  ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ครูทหารบก ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู รุ่นที่ 2/62 และกรุณาบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาการศึกษาของ ทบ. และมาตรฐานของครูทหารบก" ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 นาย และผู้เข้าร่วมพิธีรับฟัง ณ รร.ลพบุรีอินน์  จว.ลพบุรี

การประเมินคุณภาพการศึกษา และการตรวจแนะนำการศึกษา
กองคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 62 เวลา 0900 พล.ต.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์ รอง จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา และการตรวจแนะนำการศึกษาโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ โดยมี  พล.ต.ประสาร รวยดี ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารราบ พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ

การประชุม การปรับสัดส่วนการรับบุคคลเข้าเป็น นนส. 


วันที่๑๑ มิ.ย. ๖๒ กศน.สกศ.ยศ.ทบ. ได้จัดการประชุม เรื่อง การปรับสัดส่วนการรับบุคคลเข้าเป็น นนส. และแนวทางการดำเนินการด้านกำลังพลต่อ นนส. กรณีการปรับหลักสูตรการศึกษา เป็น ๑ ปี ๖ เดือน ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ โดยมี พล.ต. สุเทพ นพวิง รอง จก.ยศ.ทบ.(๒) เป็นประธาน ฯ 

การประเมินคุณภาพการศึกษา
และการตรวจแนะนำการศึกษา รร.ป.ศป.

เมื่อ 30 พ.ค. 62 เวลา 0900 พล.ต.ชูชาติ คำนุช ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา และการตรวจแนะนำการศึกษา รร.ป.ศป. โดยมี พ.อ.กฤษณภาค สมใจเพ็ง รอง ผบ.รร.ป.ศป. พร้อมด้วยคณาจารย์ฯ ให้การต้อนรับ


การจัดแนะแนวอาชีพให้กับทหารกองประจำการ
กองส่งเสริมบำรุงความรู้

เมื่อวันที่ 20-21 มี.ค.62 ยศ.ทบ. โดย กสค.สกศ.ยศ.ทบ. ได้จัดแนะแนวอาชีพให้กับทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดฯ ใน 1 พ.ค.62  สำหรับหน่วยในพื้นที่ กทม. จำนวน 2,402 นาย ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ม.2 รอ.

ตรวจแนะนำการดำเนินงานศูนย์การศึกษา
กองส่งเสริมบำรุงความรู้

เมื่อวันที่ 13-14 มี.ค.62 พ.อ.วัลลภ สุขจร รอง ผอ.กสค.สกศ.ยศ.ทบ.และคณะฯ ได้เดินทางตรวจแนะนำการดำเนินงานศูนย์การศึกษาค่ายศรีพัชรินทร, ศูนย์การศึกษาค่ายเปรมติณสูลานนท์ จว.ข.ก. รวมถึงการจัดการศึกษานอกโรงเรียน และการฝึกวิชาชีพทหารกองประจำการหน่วย มทบ.23, พล.ม.3, ร.8, ร.8 พัน.3, ม.6, ม.6 พัน.6, ป.3 พัน.8 และ รพ.ค่ายศรีพัชรินทร จว.ข.ก. โดยมี เสธ.มทบ.23 ให้การต้อนรับ

ข่าว /ประกาศ /ประชาสัมพันธ์ สำนักการศึกษาฯ 

ยศ.ทบ. อนุมัติแนวทางการดำเนินงานให้ข้าราชการที่มีความประสงค์ขอลาไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ นอก กห. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ >> รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาทางทหารของสถาบันการศึกษาทางทหาร โรงเรียน หน่วย เหล่า สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. 2562 >> รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการขออนุมัติตัวบุคคลให้ลาศึกษา ประเภท ๑ และส่งศึกษาฯ ภายในประเทศ นอกกระทรวงกลาโหม >> รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปหลักพื้นฐานทางวิชาการ (๑๐ เล่มพราง) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก >> รายละเอียดเพิ่มเติม


ข่าวย้อนหลัง

>> เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๒๕๖๑ กองการศึกษาในประเทศฯ ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการยกระดับและพัฒนาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ. ผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นผู้แทน รร.เหล่า/สายวิทยาการ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการรบแบบจู่โจม โดยได้รับความกรุณาจาก พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประชุม

>> ยศ.ทบ. โดย กองการศึกษาในประเทศ ร่วมกับ ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมหารือ การให้ความรู้ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของ ทบ. ในวันที่ 20 ธ.ค.60 เวลา 1330 ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ โดยมี พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประชุม

>> กองการศึกษาในประเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก นายทหารบกสัญญาบัตรเข้ารับการศึกษาใน รร.สธ.ทบ. หลักสูตร นบส.ชุดที่ 38 (ครั้งที่ 2/2560) ในวันพุธที่ 13 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมสารสาสน์พลขันธ์ ยศ.ทบ. โดยมี จก.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธาน 

Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.