กองการศึกษาในประเทศ

ภารกิจ 
     ๑. รวบรวม ตรวจสอบ และเสนอความต้องการ การขอเปิดหลักสูตรการศึกษา ตามความต้องการของสถาบันการศึกษา เหล่า และสายวิทยาการของกองทัพบก
     ๒. รวบรวม ตรวจสอบ และเสนอความต้องการงบประมาณ น้ำมันเชื้อเพลิง กระสุน  วัตถุระเบิด เป้า และเครื่องช่วยฝึก
     ๓. รวบรวมและจัดทำแผนความต้องการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายตลอดจนความต้องการเกี่ยวกับเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ และเรือ เพื่อสนับสนุนการศึกษาตามหลักสูตร
     ๔. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ สถานศึกษา ในกองทัพบกและหลักสูตรนักเรียนนายสิบ ให้เหมาะสมแก่กาลสมัย

อ่านต่อ

แผนกเตรียมการ

- เรื่องงบประมาณประจำปี, งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี, การขออนุมัติเพิ่มเติมที่นั่งศึกษา, การขออนุมัติเลื่อนห้วงการศึกษา, การตรวจแนะนำการศึกษา, หลักสูตรชั้นนายร้อย และชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร.,ม.,ป.,ช. และ ส. โทร.ทบ. 89051
- เรื่อง งป.เคลื่อนย้าย, รายละเอียด สป.๓ ,สป. ๕ เป้าและ แบตเตอรี่ ของหลักสูตร โทร.ทบ. 89050

แผนกศึกษาทางทหาร

- เรื่อง การขออนุมัติหลักสูตรการศึกษา , การปรับปรุงหลักสูตร ของ รร.เหล่า/สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. โทร.ทบ.89058
- เรื่องการรายงานผลการศึกษา, การขออนุมัติจบการศึกษา ของกำลังพล ทบ. โทร.ทบ.89054
- เรื่องการประชุมสภาการศึกษา โทร.ทบ. 89054

แผนกศึกษาทางพลเรือน

- เรื่อง การขออนุมัติลาศึกษาทั้งในเวลา และนอกเวลาราชการ รวมถึงการขออนุมัติจบการศึกษา ณ สถานศึกษา นอก ทบ. ภายในประเทศ โทร.ทบ. 89058
- เรื่องรายงานผลจบการศึกษาประจำปี
โทร.ทบ. 89054