กองการศึกษาต่างประเทศ
มีหน้าที่รวบรวม ตรวจสอบ และเสนอความต้องการที่นั่งการศึกษา ฝึกงาน ดูงานและประชุมที่เกี่ยวกับการศึกษาต่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี, ร่างและปรับปรุงระเบียบ ทบ. หลักเกณฑ์ คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาของกำลังพลในต่างประเทศ, รับผิดชอบและอำนวยการจัดส่งนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนไปศึกษา ดูงานในต่างประเทศ ตลอดจนกำกับดูแลด้านการจัดส่งค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ, ดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศที่ไปศึกษาตามที่ ทบ. กำหนด, ให้คำแนะนำแก่หน่วย/เหล่าสายวิทยาการของ ทบ. ในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาการของต่างประเทศและตรวจวิเคราะห์ รายงานของผู้กลับจากศึกษาต่างประเทศ,  ดำเนินการติดต่อกับผู้ช่วยทูตทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา และการเงิน, ควบคุมดูแล น.สัญญาบัตรและประทวน นักเรียนทหารและบุคคลที่อยู่ในความดูแลของกองทัพบก ที่กำลังศึกษาดูงานต่างประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.ทบ. 89338, 89339, 89340