กองส่งเสริมบำรุงความรู้

       กองส่งเสริมบำรุงความรู้ มีหน้าที่ ส่งเสริมบำรุงความรู้ด้านวิชาการทั่วไป วิชาชีพ แก่บุคคล และหน่วยต่างๆ ใน ทบ. รวมถึง ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์การศึกษาของ ทบ., กิจการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และวารสารของ ทบ. ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ วารสารยุทธโกษ เอกสารส่งเสริมวิชาชีพ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้รับมอบหมายให้ดำเนินการและรวบรวมจดหมายเหตุ เพื่อจัดทำประวัติ ยศ.ทบ. อีกทั้งยังดำเนินการจัดพิมพ์สรรพตำรา คู่มือทางเทคนิค อุปกรณ์การฝึก การปฏิบัติการทางทหารของ ทบ. 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.ทบ.89072, 89075, 89071